លេងឥឡូវ

Nạp thẻ giờ vàng

Các bạn game thủ thân mến,

Để góp phần ngày cuối tuần thêm sôi động , BQT gửi đến các bạn event khuyến mại Nạp thẻ giờ Vàng hàng tuần

 

Thời gian:  Từ 20h00-22h00 thứ 7 hàng tuần

Nội dung:

Khuyến mại 5% thẻ nạp trong khung giờ vàng thứ hàng tuần

  • **nou 373,403,716 Zen
  • **ganhboss 337,799,424 Zen
  • **naknov 301,763,748 Zen
  • **mtau 267,165,467 Zen
  • **thchhoun 263,395,215 Zen
  • **6656666666666666 2,660 $
  • **er2323644 2,025 $
  • **12369 1,862 $
  • **ia168168 1,834 $
  • **jshdjd 1,678 $
X

Comming soon