លេងឥឡូវ

Nạp thẻ giờ vàng

Các bạn game thủ thân mến,

Để góp phần ngày cuối tuần thêm sôi động , BQT gửi đến các bạn event khuyến mại Nạp thẻ giờ Vàng hàng tuần

 

Thời gian:  Từ 20h00-22h00 thứ 7 hàng tuần

Nội dung:

Khuyến mại 5% thẻ nạp trong khung giờ vàng thứ hàng tuần

  • **ganhboss 337,799,424 Zen
  • **pin168 282,147,422 Zen
  • **ok168 265,229,547 Zen
  • **povkov222 256,815,366 Zen
  • **adethyin 250,661,281 Zen
  • **VISAL 5,018 $
  • **er98 4,676 $
  • **7777 3,968 $
  • **12345678 3,526 $
  • **ea178 3,455 $
X

Comming soon