លេងឥឡូវ

Nạp thẻ giờ vàng

Các bạn game thủ thân mến,

Để góp phần ngày cuối tuần thêm sôi động , BQT gửi đến các bạn event khuyến mại Nạp thẻ giờ Vàng hàng tuần

 

Thời gian:  Từ 20h00-22h00 thứ 7 hàng tuần

Nội dung:

Khuyến mại 5% thẻ nạp trong khung giờ vàng thứ hàng tuần

  • **ganhboss 337,799,424 Zen
  • **amarady 270,765,293 Zen
  • **roeunsok 254,917,143 Zen
  • **0899 237,560,890 Zen
  • **na779 198,708,007 Zen
  • **om1 5,929 $
  • **l086 3,930 $
  • **8683352 2,508 $
  • **723khmer 2,166 $
  • **enghong 2,162 $
X

Comming soon