លេងឥឡូវ

Nạp thẻ giờ vàng

Các bạn game thủ thân mến,

Để góp phần ngày cuối tuần thêm sôi động , BQT gửi đến các bạn event khuyến mại Nạp thẻ giờ Vàng hàng tuần

 

Thời gian:  Từ 20h00-22h00 thứ 7 hàng tuần

Nội dung:

Khuyến mại 5% thẻ nạp trong khung giờ vàng thứ hàng tuần

  • **eholder 522,074,653 Zen
  • **amarady 369,914,822 Zen
  • **ganhboss 349,099,424 Zen
  • **mtau 325,415,467 Zen
  • **aan 306,868,180 Zen
  • **ng1987 12,055 $
  • **sal168 11,563 $
  • **hhddoehv 6,882 $
  • **VISAL 6,380 $
  • **49942 5,785 $
X

Comming soon