លេងឥឡូវ

Nạp thẻ giờ vàng

Các bạn game thủ thân mến,

Để góp phần ngày cuối tuần thêm sôi động , BQT gửi đến các bạn event khuyến mại Nạp thẻ giờ Vàng hàng tuần

 

Thời gian:  Từ 20h00-22h00 thứ 7 hàng tuần

Nội dung:

Khuyến mại 5% thẻ nạp trong khung giờ vàng thứ hàng tuần

  • **0899 383,471,397 Zen
  • **povkov222 301,834,230 Zen
  • **na779 293,276,241 Zen
  • **ganhboss 255,110,382 Zen
  • **ntoenglich 254,671,916 Zen
  • **hoeunthat72 9,868 $
  • **VISAL 4,663 $
  • **na167 4,643 $
  • **oulCambodia 4,158 $
  • **l086 4,145 $
X

Comming soon